باتری ها چگونه جایگزین گاز در تولید برق شدند؟

به گزارش رکنا، عبدالله باباخانی با بیان اینکه   از ساعت 6 صبح تا ساعت حدود 5 بعدظهر قدرت اصلی در اختیار انرژی خورشیدی است گفت:  از 20 گیگا وات برق مصرفی حدود 12 گیگا را خورشید تامین میکند. ( هسته ای 1 گیگا، گاز 2 گیگا و 5 گیگا آب و باد)البته از ساعات 5 تا 7 صبح باتری ها به میزان حدود 2 گیگاوات به کمک میایند.


از ساعت 5 عصر تا حدود 10 شب که پیک مصرف برق کالیفرنیا است و مصرف به 25 گیگا میرسد، حدود 6 گیگا را باتری ها تامین میکنند و باد به چرخه تولید اصلی بر میگردد. تا اینجای کار بغیر ساعات پیک تقریبا گاز را هم از دور خارج کرده اند.

باید توجه داشته باشیم که کالیفرنیا در پنچ سال ظرفیت باتری های خود  را به 10 گیگا رسانده و از 60% آنها استفاده میکند. امسال به حدود 17 گیگاوات میرساند و عرصه را بر گاز حتی در ساعت پر مصرف هم تنگ تر میکند. برنامه دارند که تا 2045 ظرفیت باتری ها را به 54 گیگاوات برساند تا بتواند برق خود را 100% از انرژی های تجدیدپذیر در شب و روز تامین کند.

 نکته:  کالیفرنیا نشان می دهد که چگونه باتری ها گاز را از میدان بدر میکنند و شبکه را تغییر می دهند. اروپا به خصوص در اینجا جاهای زیادی برای کار دارد. باتری در ساعاتی  میتوانند حتی تولید انرژی بادی هم کاهش دهند تا تعادل قیمتی شبکه ارزان‌تر  شود . قیمت باتری ها هم به یک سوم  2021 رسیده است و تا دو سال دیگر قرار است دوباره نصف شود.

« عقل به ما میگوید: اگر ماست ذاتا سفید است، پس انرژی تجدیدپذیر در حال جایگزینی فسیلی است، مگر ماست به حکم ما سیاه شود»