پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : طراحي و ساخت يك سامانه خنك كننده براي افزايش راندمان پنل هاي فتوولتاييك به كمك مواد تغيير فاز
جمعه، 27 خرداد 1401 - 15:53 کد خبر:49018
پيام نفت:

طراحي و ساخت يك سامانه خنك كننده براي افزايش راندمان پنل هاي فتوولتاييك به كمك مواد تغيير فاز اينجاست