پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : پتروشيمي جم دولتي است يا خصوصي
شنبه، 22 خرداد 1400 - 04:01 کد خبر:47081
پيام نفت:
ماجراي دولتي يا خصوصي بودن پتروشيمي جم از زماني بسيار پر رنگ شد كه در اختلاف بين پتروشيمي جم و پتروشيمي مهر، نمايندگان حقوقي منصوب رئيس ديوان عالي كشور، شركت پتروشيمي مهر را مكلف به پرداخت 872 ميليون دلار به پتروشيمي جم نمودند.  اين راي بر اساس قرارداد بين المللي 25 ساله تامين خوراك تحت عنوان قرارداد FSA بين دو شركت فوق صادر گرديد. براي صدور اين راي تيم 12 نفره مالي، حقوقي و بازرگاني بيش از يكسال تمامي اطلاعات دو شركت را جمع آوري نموده و پس از انجام محاسبات بر اساس مفاد قرارداد FSA  به چنين مبلغي دست يافتند. بخشي از اين مبلغ مربوط به جرايم ديركرد در پرداخت بدهي مي باشد.
كل ارزش پتروشيمي مهر حدود 300 ميليون دلار است و 40 درصد سهام آن متعلق به هلدينگ خليج فارس و 60 درصد متعلق به سهامدار خارجي مي باشد.
شركت پتروشيمي مهر توانست به استناد برخي مكاتبات حكم ابطال راي تيم داوري را به استناد دولتي بودن پتروشيمي جم دريافت نمايد. حال يك پرسش مهم مطرح گرديده است و آن اينكه آيا شركت پتروشيمي جم دولتي محسوب مي شود؟
در اين خصوص ابتدا اطلاعات زيرحائض اهميت مي باشند:
-    شركت پتروشيمي جم از سال 1384 از ليست شركتهاي دولتي خارج شد.
-    سهامداران عمده پتروشيمي جم عبارتند از صندوق بازنشستگي كشوري حدود 23 درصد، شركت بورسي سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري حدود 25 درصد، تاپيكو حدود 17 درصد، سهام عدالت حدود 15 درصد، شركت ايرانيان حدود 5 درصد و ساير سهامداران خرد در بورس و بخش غير دولتي؛ دولت درهيچ يك از سهامداران فوق  سهامدار نيست.
-    پتروشيمي جم در ليست منابع و مخارج شركتهاي دولتي در  بودجه عمومي قرار ندارد.
-    سازمان امور مالياتي در محاسبه ماليات پتروشيمي جم، اين شركت را در زمره شركتهاي خصوصي لحاظ مي كند.

جهت پاسخ قطعي به پرسش كه آيا شركت پتروشيمي جم خصوصي است يا دولتي كافي است از امور مالياتي و سازمان برنامه و بودجه استعلام شود. پاسخ اين استعلام ها نشان دهنده ماهيت خصوصي يا دولتي شركت پتروشيمي جم خواهد بود. شركت پتروشيمي جم از طريق سازمان خصوصي سازي به سهامداران بخش غير دولتي واگذار شد و دولت هيچ سهمي  در اين شركت ندارد.