به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی جم اعلام نمود درخصوص اختلافات فیمابین با پتروشیمی مهر در رابطه با قرارداد تامین اتیلن، در تاریخ ١٣٩٩.٠۴.١١ هیئت داوری رای داوری بر محکومیت شرکت پتروشیمی مهر به پرداخت مبلغ ٨٧٢.٣۵۴.۶۵۶ دلار به شرکت پتروشیمی جم نمود.

ابلاغ رای نهایی دادگاه اختلاف پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم

ابلاغ رای نهایی دادگاه اختلاف پتروشیمی مهر و پتروشیمی جمابلاغ رای نهایی دادگاه اختلاف پتروشیمی مهر و پتروشیمی جمابلاغ رای نهایی دادگاه اختلاف پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم