ضرورت و اهمیت پیاده سازی و استقرار نرم افزار ERP در سازمان های ایرانی

با توسعه فن آوری امکان مدیریت زمان به صورت بهتر و موثرتر فراهم شده است. فن آوری کلی عادات و رفتارهای ما را در طول شبانه روز کنترل و در برخی مواقع هدایت می کند. یکی از عمده ترین و مهم ترین فرآیندهایی که تحت تاثیر قرار گرفت، تجارت و کسب کار می باشد. تجار و کسبه اگر می خواهند در بازار رقابتی امروز ادامه حیات دهند بایستی خود را با پیشرفت های فن آوری، همگام و بروز نمایند.

امروزه، سازمانها در موارد مختلف سرمایه گذاری می کنند و بازگشت سرمایه ها می تواند بصورت کاهش هزینه ها، افزایش سود و کمک به پشتیبانی از تصمیم گیری باشد. یکی از جنبه های سرمایه گذاری، هزینه بر روی نرم افزار ERP است.

نرم افزارهای ERP داده ها و اطلاعات را جمع آوری، ذخیره، مدیریت و به واحدهای عملکردی سراسر سازمان ارائه می نمایند. نتیجه اعمال سیستم های جامع نرم افزاری می تواند به معنی کیفیت بهتر، ارتباطات بهتر، کمک به تصمیم گیری، زمان رهبری کمتر، خلاقیت بیشتر و هزینه های کمتر باشد. 

 
تبلیغ

راهکار مدیریت منابع سازمانی هم اکنون به عنوان جدیدترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام به هم پیوست اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که  همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی و در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه ساختن تمام عملیات، برآورده میکند. پیاده سازی این سیستم با مساله و چالش هایی همراه است که در صورت نادیده گرفتن آنها، سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی این سیستم می کنند، با شکست مواجه خواهد شد.

رقابتی شدن محیط کسب وکار، ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمان و بین سازمانی در محیط زنجیره تامین و تحول گسترده بر سیستم های اطلاعاتی، عوامل اصلی شکل گیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بوده اند. نرم افزارهای ERP در حوزه فن ریزی منابع سازمان، سیستم جامعی است که سعی در یکپارچه سازی همه وظایف و بخش های موجود در یک سازمان (متمرکز و غیر متمرکز) با استفاده از یک سیستم کامپیوتری واحد را دارد، به طوری که نیازهای خاص این بخشها را فراهم سازد.

ورود به بازارهای جهانی یکی دیگراز ضروریات استفاده از یک نرم افزار ERP است. نیاز به توسعه کسب و کار برای استفاده از چند ارز و چند زبان و چند مکان مختلف در یک زمان، ضرورت پیاده سازی ERP در کسب و کار شما را افزایش می دهد. امکاناتی که متاسفانه در حال حاضر در نرم افزارهای ایرانی ERP موجود نیست. از سوی دیگر ورود به دنیای کامپیوتر و نیاز سازمان ها به انتقال بعضی از کسب و کارهای خود به حوزه اینترنت، ضرورت وجود یک نرم افزار جامع برای کنترل کسب و کار خود و اتخاذ بهترین تصمیمات بر اساس منابع موجود را افزایش می دهد.

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان راه حلی مبتنی بر فناوری اطلاعات بوده که تمام منابع سازمان توسط یک سیستم یکپارچه با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف به منظور مدیریت مناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان قرارگرفت است. از آن جایی که پیاده سازی  ERPکار پیچیده ای است و پرداختن به آن بدون داشتن آمادگی های لازم می توانید سازمان را به ورطه نابودی بکشاند، لازم است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی برای پیاده سازی ERP آمادگی سازمانی برای این موضوع با توجه به عوامل کلیدی موفقیت مورد ارزیابی قرارگیرد و در صورت داشتن شرایط لازم، تصمیم به پیاده سازی ERP گرفته شود.

در حقیقت  ERPاز مهم ترین ابزارهای مدیریت نوین و برنامه ریزی و همچنین یکی از تاثیرگذارترین سیستم های اطلاعات مدیریت است که به عنوان سیستم های تصمیم یار می تواند در اختیار مدیران سازمان ها قرار گیرد.