باتري ها چگونه جايگزين گاز در توليد برق شدند؟

به گزارش ركنا، عبدالله باباخاني با بيان اينكه   از ساعت 6 صبح تا ساعت حدود 5 بعدظهر قدرت اصلي در اختيار انرژي خورشيدي است گفت:  از 20 گيگا وات برق مصرفي حدود 12 گيگا را خورشيد تامين ميكند. ( هسته اي 1 گيگا، گاز 2 گيگا و 5 گيگا آب و باد)البته از ساعات 5 تا 7 صبح باتري ها به ميزان حدود 2 گيگاوات به كمك ميايند.


از ساعت 5 عصر تا حدود 10 شب كه پيك مصرف برق كاليفرنيا است و مصرف به 25 گيگا ميرسد، حدود 6 گيگا را باتري ها تامين ميكنند و باد به چرخه توليد اصلي بر ميگردد. تا اينجاي كار بغير ساعات پيك تقريبا گاز را هم از دور خارج كرده اند.

بايد توجه داشته باشيم كه كاليفرنيا در پنچ سال ظرفيت باتري هاي خود  را به 10 گيگا رسانده و از 60% آنها استفاده ميكند. امسال به حدود 17 گيگاوات ميرساند و عرصه را بر گاز حتي در ساعت پر مصرف هم تنگ تر ميكند. برنامه دارند كه تا 2045 ظرفيت باتري ها را به 54 گيگاوات برساند تا بتواند برق خود را 100% از انرژي هاي تجديدپذير در شب و روز تامين كند.

 نكته:  كاليفرنيا نشان مي دهد كه چگونه باتري ها گاز را از ميدان بدر ميكنند و شبكه را تغيير مي دهند. اروپا به خصوص در اينجا جاهاي زيادي براي كار دارد. باتري در ساعاتي  ميتوانند حتي توليد انرژي بادي هم كاهش دهند تا تعادل قيمتي شبكه ارزان‌تر  شود . قيمت باتري ها هم به يك سوم  2021 رسيده است و تا دو سال ديگر قرار است دوباره نصف شود.

« عقل به ما ميگويد: اگر ماست ذاتا سفيد است، پس انرژي تجديدپذير در حال جايگزيني فسيلي است، مگر ماست به حكم ما سياه شود»