پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : عمليات موفق پروژه تزريق CO2 در ميدان رامين
یکشنبه، 24 دی 1402 - 05:42 کد خبر:52521
پيام نفت:
  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

فاز نخست پروژه پژوهشي تزريق دي اكسيدكربن(CO2) در مخزن آسماري ميدان رامين به منظور افزايش ضريب بازيافت با موفقيت پايان يافت و برنامه ريزي براي انجام مطالعات تكميلي روزميني و زيرسطحي با مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان داخلي كليد خورد.

محمد گلستان باغ ، رئيس پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با اعلام اين خبر گفت: بر اساس تجربيات حاصل از نتايج پروژه هاي انجام شده در دنيا و مطالعات صورت گفته در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، تزريق گاز غيرهيدروكربوري دي اكسيدكربن به علت حداقل فشار امتزاج پايين، ظرفيت بالايي را به منظور افزايش ضريب بازيافت نفت از مخازن اين شركت نشان مي دهد. وي افزود: از طرف ديگر نياز كشور به گاز طبيعي و لزوم جايگزيني با گازهاي ديگر، وجود منابع گاز دي اكسيدكربن در منطقه و توجه به عوامل زيست محيطي از ديگر مزاياي تزريق گاز 2CO در مخازن نفتي ايران است.

رئيس پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با تأكيد بر موفقيت آميز بودن نتايج آزمايشگاهي اين پروژه گفت: در اين پروژه اثر تزريق گازهاي دي اكسيدكربن و گاز خروجي نيروگاه رامين كه در مجاورت ميدان نفتي رامين قرار دارد، بر مخزن آسماري اين ميدان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج آزمايشگاهي نشان مي دهد تزريق دي اكسيدكربن سبب افزايش ضريب بازيافت قابل توجهي در مخزن آسماري ميدان رامين مي شود.

گلستان باغ تصريح كرد: در اين پروژه آزمايش هاي جامعي براي بررسي اثر تزريق گازهاي غيرهيدروكربني بر سنگ و سيال ميدان رامين انجام شده است. تمامي مراحل اين پروژه با اتكا به توان داخلي انجام شده و برخي تجهيزات آزمايشگاهي مورد استفاده نيز محصول شركت هاي دانش بنيان داخل كشور است.