پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : براساس محاسبات زيرسي سال ديگر ذخاير گاز ايران به اتمام مي رسد
سه شنبه، 11 مهر 1402 - 08:44 کد خبر:51810
اگر توليد را به روزانه يك ميليارد متر مكعب برسانيم تا 25سال ديگر گاز براي برداشت خواهيم داشت و اگر توليد را به 600ميليون بشكه در روز برسانيم تا41سال ديگر گاز براي برداشت خواهيم داشت البته بشرط اينكه كشور قطر و ساير كشورهايي كه ميدان مشترك داريم نيز ميزان برداشت خود از ميادين مشترك كاهش دهند.


پيام نفت:

كل ذخاير درجاي گاز ايران 33هزار ميليارد متر مكعب و ميزان قابل برداشت با لحاظ ظريب بازيافت 27درصدميادين گازي ايران حدود نه هزار ميليارد متر مكعب است. طي 35 سال گذشته  حدود نيمي از ذخاير و منابع گاز كشور را برداشت و حدود 70% آنرا در بخاري ها و لوازم گرمايشي سوزانده ايم. ميزان توليد گاز ايران روزانه 850 ميليون متر مكعب و سالانه 300ميليارد متر مكعب است به اين ترتيب چنانچه روزانه 850ميليارد بشكه از ذخاير گاز برداشت كنيم تا سي سال ديگر در ايران گازي براي برداشت وجود نخواهد داشت. اگر توليد را به روزانه يك ميليارد متر مكعب برسانيم تا 25سال ديگر گاز براي برداشت خواهيم داشت و اگر توليد را به 600ميليون بشكه در روز برسانيم تا41سال ديگر گاز براي برداشت خواهيم داشت البته بشرط اينكه كشور قطر و ساير كشورهايي كه ميدان مشترك داريم نيز ميزان برداشت خود از ميادين مشترك كاهش دهند.

كارشناس پيام نفت