پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : هزينه تبديل انرژي گاز به برق و مقايسه صرفه اقتصادي مصرف خانگي هر يك از آنها
یکشنبه، 26 شهریور 1402 - 03:33 کد خبر:51685

پيام نفت:

مسعود درخشان

چكيده

1-     هر متر مكعب گاز نزديك به 8000 كيلو كالري معادل (31744 B.T.U) گرما توليد مي كند؛ به عبارت ديگر ارزش حرارتي گاز 8000 كيلوكالري است. گفتني است اين عدد به طور ميانگين براي شبكه سراسري گاز اين و براي محاسبات غير دقيق منظور مي شود، زيرا گاز مخازن مختلف داراي ارزش حرارتي متفاوتي است كه پس از آزماي به دست مي آيد

2-     حرارتي كه از يك كيلووات ساعت برق به دست مي آيد معادل 859.8 كيلوكالري يا (3411 B.T.U) است...

منبع: دفتر مطالعات زيربنايي