پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تضعيف جايگاه مرجعيت ريختن آب به آسياب دشمنان است
پنجشنبه، 23 شهریور 1402 - 11:19 کد خبر:51607
پيام نفت:

تضعيف جايگاه مرجعيت ريختن آب به آسياب دشمنان است را اينجا ببينيد