امروزه دانشمندان در حال تلاش هستند تا از گرماي محيط در شب برق توليد كنند. يعني مي‌خواهند صفحه‌هاي خورشيدي را به نحوي ارتقا دهند كه انرژي الكتريكي را در شب نيز توليد كنند.

محققان براي توليد انرژي الكتريكي در شب نوع خاصي از پنل هاي خورشيدي نسل جديد مجهز به سلول‌هاي ضد انرژي خورشيد را طراحي كردند. طراحان اين صفحه‌هاي ذخيره‌سازي انرژي معتقدند با اين دستگاه‌ها مي‌توان ۱۲۰ برابر حالت معمول در صفحه‌هاي خورشيدي انرژي ذخيره و سپس با آن توليد برق كرد. صفحه‌هاي خورشيدي نسل جديد به جاي جذب انرژي خوشيد و تبديل آن به نيروي الكتريكي دقيقا بالعكس عمل مي‌كند. يعني انرژي ذخيره شده در روز با مصرف مقدار اندكي نيروي الكتريكي در شب به گرما تبديل شده و سپس دوباره از آن برق توليد مي‌شود. گرما خروجي از اين پنل‌ها با دوربين مادون قرمز قابل رويت است.

پنل هاي خورشيدي نسل جديد چند برابر انرژي تامين مي كنند.

اين مدل از صفحه‌هاي خورشيدي مي‌توانند به عنوان منابع ارزان قيمت توليد انرژي در شب مورد استفاده قرار گيرند. بررسي‌‌ها نشان داده است بيشترين انرژي مورد استفاده در مناطق مسكوني هنگام تاريك شدن هوا مربوط به دستگاه‌هاي روشنايي است. ار همين رو استفاده از منابع طبيعي انرژي مي‌تواند تا حد بسيار زيادي هزينه‌هاي خانوار و آلودگي محيط زيست را كاهش دهد.

نكته قابل توجه در مورد اين فناوري جذب گرما و تبديل آن به برق است.


اين صفحات از ساختار پيچيده‌‌اي برخوردار بوده و در هر لحظه مي‌تواند انرژي خورشيد را با آزاد كردن مقداري گرما به برق و همان مقدار گرما به علاوه انرژي كه از محيط جذب مي‌كند را به نيروي الكتريكي تبديل كنند. مطالعه در مورد اين صفحه‌هاي خورشيد همچنان ادامه دارد. و مي‌توان اميدوار بود كه در صورت به‌ كارگيري آن‌ها در آينده منابع پاك و تجديدپذير انرژي به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار گيرند.

منبع