پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مرگ ومير پرستاران پس از واكسيناسيون كرونا صفر شد
پنجشنبه، 15 اردیبهشت 1401 - 04:51 کد خبر:48866
پيام نفت:

از مهر ماه 1400

مرگ ومير پرستاران پس از واكسيناسيون كرونا صفر شد اينجا