پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : جنگ در سوريه با گاز قطر. چه كسي به خط لوله گاز از قطر از طريق سوريه نياز دارد
شنبه، 18 دی 1400 - 09:39 کد خبر:48396
پيام نفت:
جنگ در سوريه با گاز قطر. چه كسي به خط لوله گاز از قطر از طريق سوريه نياز دارد  اينجا