پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ورود به ادارات بدون لباس گرم ممنوع
یکشنبه، 7 آذر 1400 - 10:29 کد خبر:48071
ضرورت دارد كليه كاركنان تحت مديريت دولت و كاركنان نهادهاي حكومتي و پادگان ها و بيمارستان ها و ... دماي 18 درجه را با جديت رعايت نمايند براي جلوگيري از اعتراض كاركنان به اين سياست اصولي ضروري است طي بخشنامه اي از ورود كاركناني كه لباس گرم همراه خود ندارند به ادارات تحت مديريت دولت جلوگيري شود


پيام نفت:

حدود يكصد هزار ساختمان در اختيار وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و ارگان‌هاي در سراسر كشور وجود دارد. اين ساختمان ها در ايام سرد سال روزانه حدود ۲۰ ميليون متر مكعب گاز مصرف مي كنند. در برخي از اين ساختمان ها به شدت هدر روي و اسراف انرژي وجود دارد. دماي برخي از اين ساختمان ها در روزهاي سرد سال به ۲۸ درجه سانتي گراد مي رسد. متوسط دماي خانه ها در سردترين كشورهاي جهان ۱۸ درجه سانتيگراد است در حاليكه دماي محيط كار مي بايست چند درجه كمتر از دماي خانه ها باشد.ابتدا بايد معيار مصرف بهينه گاز در هر متر مربع تعيين شود و بر اساس اين معيار تشويق ها و تنبيه ها تعيين گردند.ضرورت دارد دولت طي بخشنامه اي معيار مصرف گاز هر متر مربع ساختمان هاي تحت مديريت دولت و حاكميت را تعيين نمايد. ساختمان هايي كه كمتر از معيار تعين شده گاز مصرف نمايند گاز صرفه جويي شده بر اساس ميانگين وزني قيمت گاز تحويلي به صنايع بزرگ و گاز صادراتي به عنوان پاداش در اختيار تيم مديريت و كاركنان قرار گيرد و ساختمان هايي كه بيشتر از معيار تعيين شده در هر اقليم گاز مصرف كنند، تيم مديريت و كاركنان مكلف به پرداخت هزينه مازاد به عنوان جريمه اسرافكاري مي باشند. شيوه نامه اجرايي به پيوست اين بخشنامه مي باشد.

ضرورت دارد كليه كاركنان تحت مديريت دولت و كاركنان نهادهاي حكومتي و پادگان ها و بيمارستان ها و ... دماي 18 درجه را با جديت رعايت نمايند براي جلوگيري از اعتراض كاركنان به اين سياست اصولي ضروري است طي بخشنامه اي از ورود كاركناني كه لباس گرم همراه خود ندارند به ادارات تحت مديريت دولت جلوگيري شود اين اقدام منجر به درك جديت دولت در رعايت دماي 18 درجه است و كاركنان خود را مكلف به هماهنگي با اين دما خواهند نمود.  تبديل شدن دماي 18 درجه به عنوان يك فرهنگ منجر به پوشيدن لباس گرم در خانه ها طي ايام سرد سال خواهد شد، مردم كدام كشور جهان در روزهاي يخبندان سال درون خانه از زيرپوش استفاده مي كنند و دماي خانه را تا 27درجه بالا مي برند.  مردم ايران به علت مصرف بي رويه گاز نقش قابل توجهي در آلودگي محيط زيست جهان دارند. ميزان آلايندگي سالانه گاز در ايران بيش از سه برابركل وسايل بنزين سوز و گازوئيل سوز است. 

به دلايل زير مديريت مصرف انرژي در ساختمان هاي ذكر شده از اهميت ويژه اي برخوردار است.
- مشاهده اينكه دولتمردان و كاركنان دولت مبارزه با اسراف و هدر رفت انرژي را از خود آغاز نمودند تاثيرات ارزشمندي بر افكار عمومي به دنبال دارد و منجر به افزايش سرمايه هاي اجتماعي دولت و حاكميت مي گردد.
- با توجه به اينكه بيش از پنج ميليون كارگر و كارمند تحت مديريت مستقيم يا غيرمستقيم دولت و حاكميت فعاليت مي نمايند انجام اقدام فوق تاثيرات فرهنگي بسيار عميقي بر عموم مردم كشور به دنبال دارد
- ابلاغ بخشنامه فوق منجر به توجه ويژه مديران و دولتمردان و شركت‌هاي فعال در حوزه انرژي به مبحث مهم بهينه سازي مصرف انرژي خواهد گرديد.- اجراي صحيح اين بخشنامه منجر به كاهش تا ۴۰ درصد در مصرف گاز در ساختمان هاي فوق الذكر خواهد گرديد.
- ابلاغ اين بخشنامه اهميت و قيمت واقعي گاز را براي عموم مردم روشن تر خواهد نمود.
- اجراي اين بخشنامه اهميت نظام مهندسي ساختمان و لزوم نظارت جدي بر ساختمان سازي را نمايان تر مي كند.
- نهادينه نمودن حداكثر دماي ۱۸ درجه براي محيط كار و تبديل اين دما به عنوان دماي مرجع در سراسر كشور.
- ايجاد فرهنگ عمومي براي رعايت دماي حدود ۱۸ درجه در خانه ها منجر به كاهش روزانه تا ۲۰۰ ميليون متر مكعب مصرف گاز در ايام سرد سالخواهد شد كه در مجموع منجر به كاهش ده ها ميليون تن انتشار كربن در هوا مي شود. ميزان آلودگي هوا ناشي از گاز طبيعي هر سال سه برابر كل وسايل بنزين سوز و گازوئيل سوز كشور است.