پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : هدررفت ۱۸۰ ميليارد دلار آب در برابر ۳/ ۵۶ميليارد دلار صادرات نفتي
شنبه، 29 آبان 1400 - 05:23 کد خبر:48059
پيام نفت:
هدررفت ۱۸۰ ميليارد دلار آب در برابر ۳/ ۵۶ميليارد دلار صادرات نفتي را اينجا مشاهده فرمائيد