پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : صندوق بازنشستگي صنعت نفت در سال 98 از دارايي‌هاي خود فقط ۲درصد سود كسب كرد!
سه شنبه، 23 شهریور 1400 - 05:39 کد خبر:47534

پيام نفت:
گزارش سال 1398:
صندوق هاي بازنشستگي نقش مهمي در تامين آينده شاغلين ايفا مي كنند و مردم انتظار دارند در ازاي كار و تلاش در دوران جواني و پولي كه در حين اشتغال به كار بعنوان حق بيمه پرداخت كرده اند، حقوق بازنشستگي كافي دريافت كنند.
 
به گزارش اقتصادآنلاين، از اين جهت مديريت مناسب صندوق هاي بازنشستگي بسيار حائز اهميت است و منابع در اختيار آنها بايد بدون اتلاف و به بهترين شكل مورد استفاده قرار گيرد.
 
صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت كه به لحاظ حقوقي متعلق به اعضاي صندوق بازنشستگي صنعت نفت بوده، مسئوليت ارائه خدمات و پرداخت مستمري و هزينه هاي درماني به ذينفعان خود را بر عهده دارد.
 
درحالي كه طبق استانداردها به ازاي هر نفر بازنشسته بايد بيش از 5 نفر شاغل وجود داشته باشد، اين نسبت براي صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت وضعيت خوبي نداشته و تقريبا به ازاي هر نفر بازنشسته تنها يك نفر شاغل وجود دارد. 
همچنين با توجه به اينكه متوسط سن اعضاي شاغل در مناطق شمال و جنوب حدود 19 سال است، انتظار مي رود با تداوم وضع موجود در آينده اين نسبت به زيرعدد يك  نفر برسد كه وضعيت صندوق را به شدت بدتر مي كند.
 
با توجه به نسبت كم شاغلين، اهميت بكارگيري بهينه منابع دوچندان مي شود.
 
اما با دقت در صورت هاي مالي منتهي به 1397 اين صندوق مشخص مي شود كه از دارايي هاي خود تنها 2 درصد سود كسب كرده كه نشان از وضعيت نامناسب آن دارد.