پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بيوگرافي آقاي الياس نادران
چهارشنبه، 30 بهمن 1398 - 08:07 کد خبر:45381
پيام نفت:
 

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

الياس نادران

بيوگرافي آقاي الياس نادران

تحصيلات

 • كارشناسي, 1364, اقتصاد, تهران
 • كارشناسي, 1367, اقتصاد, تهران
 • كارشناسي, 1375, اقتصاد, كلرمون فران

مقالات چاپ شده در نشريات بين المللي

 • الياس نادران و محمدرضا شكوهي. "تفسيري بر شالوده ي سياست اقتصادي." ساز و كارهاي اقتصادي 1، 1 (1389): 1.

مقالات چاپ شده در نشريات داخلي

 • Alyas Naderan, and Mohsen Nazmi Bokaie. "Structural Contributors to public revenues in developing countries." Iranian Economic Review 7, no. 7 (2002): 71.
 • الياس نادران . "ريشه يابي تحولات درآمدهاي عمومي در ايران." مجله تحقيقات اقتصادي -، 55 (1111): 119-161.
 • الياس نادران و علي نصيري اقدام . "دولت در چشم انداز برنامه سوم توسعه." مديريت و توسعه 2، 6 (1379): 18-25.
 • الياس نادران و  سعيد غلامي نتاج اميري . "كنكاشي در وضعيت معيشتي مناطق شهري مازندران." مجله تحقيقات اقتصادي -، 57 (1379): 161-188.
 • الياس نادران . "نقد و نظر در خصوص جايگاه دولت در مكاتب بيرالسيتي." فصلنامه كتاب نقد -، --- (1379): -.
 • الياس نادران و علي نصيري اقدم. "تاثير خصوصي سازي و آزادسازي صنعت بيمه بر كارايي صنعت بيمه و شركت هاي فعال در آن." پژوهشنامه بيمه(فصلنامه صنعت بيمه سابق) 15، 59 (1379): 57.
 • الياس نادران و گيلدا عبدلي. "برآورد تابع تقاضاي مطبوعات در ايران." مجله تحقيقات اقتصادي 1، 61 (1381): 25.
 • الياس نادران ، هادي اميري و علي نصيري اقدم. "آثار اجزاء مخارج عمومي بر ارزش افزوده و سرمايه گذاري بخش صنعت در ايران." مجله تحقيقات اقتصادي 38، 64 (1382): 207.
 • علي نصيري اقدم و الياس نادران . "هزينة مبادلة تأمين مالي بنگاههاي توليد- ساخت (مطالعة موردي 40 بنگاه كوچك)." مجله تحقيقات اقتصادي 41، 74 (1385): 83.
 • الياس نادران و هادي اميري. "تاملي بر نحوه تحليل نهادي در ماليات ستاني." جستارهاي اقتصادي 5، 9 (1387): 159.
 • الياس نادران و حسن صديقي. "بررسي اثر مالياتها و اجزاي آن برحجم اقتصاد زيرزميني در ايران (1382 -1351)." مجله تحقيقات اقتصادي 43، 4 (1387): 1.
 • محمد جواد شريف زاده و الياس نادران . "تحليل اقتصادي حقوق مالكيت در اسلام (با تاكيد بر مفهوم هزينه هاي مبادله)." اقتصاد اسلامي 9، 36 (1388): 5.
 • محمدرضا شكوهي و الياس نادران . "تاريخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ايران (با تاكيد بر 1333-1353)." تاريخ ايران 5، 67 (1390): 77.
 • الياس نادران و محمد جواد رضايي. "اقتصاد اسلامي و دلالت هاي نظريه انتخاب عمومي." اقتصاد اسلامي 11، 42 (1390): 59.
 • ابراهيم علي دوست قهفرخي، مجيد جلالي فراهاني و الياس نادران . "موانع توسعة تعاوني هاي ورزشي در ورزش حرفه‌اي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر سياست‌هاي كلي اصل 44." نشريه مديريت ورزشي 3، 7 (1390): 42-23.
 • محمد جواد شريف زاده و الياس نادران . "هزينه هاي مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاري بر قراردادها در اسلام (مقدمه اي بر تحليل اقتصادي حقوق قراردادها در اسلام)." مطالعات اقتصاد اسلامي 4، 1 (1390): 5.
 • محمد جواد شريف زاده و الياس نادران . "ظهور نظام حقوقي اسلام و تاثير آن بر هزينه هاي انعقاد قرارداد در شبه جزيره عربستان (مقدمه اي بر تحليل اقتصادي تاريخ فقه)." مطالعات اقتصاد اسلامي 4، 1 (1390): 5.
 • الياس نادران و محمدرضا شكوهي. "جايگاه و مباني اقتصاد هزينه مبادله." مجله تحقيقات اقتصادي 47، 2 (1391): 157.
 • الياس نادران و محمد حسين كرمي اسفه. "بررسي خاستگاه توابع رفاه اجتماعي در رويكرد برگسون - ساموئلسن از منظر اسلام و سكولاريسم." جستارهاي اقتصادي 10، 19 (1392): 111.
 • الياس نادران و محمدرضا شكوهي طرقي. "سازماندهي توليد در شركت ملي نفت ايران: كاربرد نظريه اقتصاد هزينه مبادله." فصلنامه اقتصاد انرژي ايران 2، 8 (1392): 163.
 • ابراهيم علي دوست قهفرخي، مجيد جلالي فراهاني ، محمود گودرزي و الياس نادران . "تحليل موانع فرهنگي و اجتماعي موثر بر اجراي سياست هايي كلي اصل 44 قانون اساسي در ورزش حرفه اي ايران." مطالعات مديريت ورزشي -، 20 (1392): 79.
 • الياس نادران ، ناصر پورصادق و سيد امير سياح. "تحليل گفتمان ولايت فقيه در حوزه توليد ثروت." فصلنامه مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي 5، 18 (1394): 27.
 • الياس نادران و محمد جواد شريف زاده. "تامين داوطلبانه كالاي عمومي مطالعه عمومي (مطالعه موردي: تامين امنيت در جزيره العرب پيش از اسلام)." مطالعات اقتصاد اسلامي 8، 2-16 (1395): 75.
 • الياس نادران ، غلامحسين نوده فراهاني و رفائيل آزاديان دلسم. "اداره امور كسب و كار از منظر ولايت فقيه (با تكيه بر تجارت داخلي)." مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي 1، 3 (1396): 95.
 • مسلم بمانپور، الياس نادران و حسين توكليان . "تبيين پويايي هاي حساب جاري در اقتصاد ايران و تعيين پيشرانه هاي آن." مجلس و راهبرد 24، 92 (1396): 363.
 • الياس نادران ، مجتبي نادري ، فرهاد رهبر، يحيي آل اسحاق، عليرضا مقدسي و سيد كاظم سام دليري. "نظام گمركي مطلوب ايران مبتني بر سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي (با تاكيد بر بهبود محيط كسب و كار)." مطالعات مديريت راهبردي 1، 1 (1397): 1.

همايش‌هاي داخلي

 • الياس نادران و محمدرضا شكوهي طرقي. "تعريف حقوق مالگيت منابع هيدروكربوري به عنوان پيش نياز عدالت اجتماعي." دومين همايش ملي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت،.
 • الياس نادران . "راهكارهاي اقتصاد مقاومتي براي بهبود شاخص تجارت فرامرزي در ايران." اولين همايش ملي زنجيره تامين دفاعي،.
 • الياس نادران . "تاثير آزاد سازي و خصوصي سازي شركتهاي بيمه بركارايي صنعت و شركتهاي فعال در آن." سمينار بيمه تمركزي ايران،.

فعاليت‌هاي اجرايي

 • دفتر طرح و برنامه شوراي عالي سپاه، 1360/05/15، 1369/09/30، ايران، تهران
 • دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1376/11/01، 1378/11/30، ايران، تهران
 • نايب رئيس كميسيون تلفيق برنامه چهارم، 1383/04/01، 1384/12/29، ايران، تهران
 • نماينده مجلس شوراي اسلامي، 1383/07/03، 1395/06/03، ايران، تهران

مدير مسئولي ، سردبيري و ...

 • فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، علمي پژوهشي، 1380/07/01، 1399/09/30، 1
 • معرفت اقتصاد اسلامي، علمي پژوهشي، 1390/09/26، 1399/09/30، 11
 • مجلس و راهبرد، علمي پژوهشي، 1390/09/30، 1397/09/12، 1111