پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : معظل اساسي بودجه ريزي خسارت بار
یکشنبه، 28 مهر 1398 - 04:17 کد خبر:45064
بالاخره كي قرار است ما از تجربيات موفق ساير كشور ها در تدوين لايحه بودجه بهره گيري كنيم و كي مجلسي در ايران مستقر مي شود كه به علم سخت و پيچيده بودچه ريزي و نظارت بر اجراي قانون بودجه مسلط باشد


پيام نفت:

كل بودجه سال ١٣٩٨ كمتر از ٤٠٠ هزار ميليارد تومان است كه تكليف بخش عمده آن از قبل تعيين تكليف شده است و دولت فقط توزيع كننده آن است نه اينكه اين بودجه كلان را مديريت كند، ازحدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان درآمد كشور در سال ١٣٩٨ حدود ٨٢ هزار ميليارد تومان آن براي صندوق هاي در معرض ورشكستگي هزينه مي شود اين هزينه قوانين هزينه زاي مجلس و مديريت ضعيف در صندوق هاي بازنشستگي است، مبلغ ٦٠ هزار ميليارد تومان براي آموزش و پرورش هزينه مي شود،  حدود ٥٠ هزار ميليارد تومان هزينه هاي دفاعي كشور است، ٣٠ هزار ميليارد تومان يارانه هاي نقدي، هزينه ساير وزارتخانه هاي را اينجا و  اينجا  و اينجا مشاهده فرمائيد.

 

همانگونه كه مشاهده مي نمائيد غالب  درآمدهاي ملي صرف هزينه هايي از قبيل آموزش و پرورش، وزارت علوم ، پرداختي به بازنشستگان و هزينه هاي جاري كاركنان دولت و وزارتخانه ها مي شود و بخش كمي از درآمدهاي ملي صرف توسعه كشور و امور زيربنايي از قبيل توسعه شبكه ريلي، مترو، فرودگاه ها، بزرگراه ها، حمايت از شركتهاي دانش بنياد و احداث واحدهاي بزرگ صنعتي  مي شود. اين وضعيت اسفبار و غير قابل تحمل بودجه ريزي كي خاتمه مي يابد.

بيش از 80 درصد بودجه كشور صرف هزينه هاي جاري مي شود و كمتر از 20 درصد براي هزينه هاي توسعه اي و با ادامه اين روند بزودي كل درآمدهاي كشور كفاف هزينه هاي جاري را نخواهد داد و اين يعني ورشكستگي دولت. آري اين واقعيتي است كه بر اساس آمار و ارقام در حال وقوع است.  ميليون ها نفر در سيستم دولتي حقوق مي گيرند در حالي كه بخش عمده آنها مازاد هستند و طبق تجربيات علمي نيروهاي مازاد بهره وري نيروهاي مورد نياز را نيز كاهش مي دهند و هر چه تعداد نيروهاي مازاد بيشتر باشد بهره وري كاهش بيشتري خواهد يافت.  سالانه حدود صد هزار ميليارد تومان در سيستم آموزشي كشور هزينه مي شود اما سطح علمي جوانان ما چقدر است ميليون ها جوان مدرك بدست كم سواد كه به دنبال كار اداري و دفتري مي گردند و از كمترين تخصص و دانش برخوردار هستند تحويل جامعه مي شوند و تعداد زيادي از نخبگان كه چكيده اين همه هزينه هستند يا مورد استفاده قرار نمي گيرند يا به خارج كشور مي روند.

سالانه حدود 80 هزار ميليارد تومان از بودجه كشور به بازنشستگان پرداخت مي شود يعني بازنشستگان حتي بعد از بازنشستگي مجدد حقوق بگير دولت مي شوند چنين وضعيتي در كدام كشور دنيا وجود دارد؟!! آنها چه مي كنند كشورهاي مترقي چه مي كنند كه به اين پرتگاه ها گرفتار نمي شوند. كدام كشور دنيا 22درصد بودجه كشورشان به بازنشسته ها پرداخت مي شود و در مسيري قرار مي گيرند كه طي 5 سال آينده حداقل 30 درصد بودجه مي بايست به بازنشسته ها پرداخت شود!!

چه كساني و چگونه صندوق هاي بازنشستگي را كه بايد مستقل از بودجه باشند به اين روز سياه گرفتار كردند چرا دقيقا ريشه يابي نمي كنيد و اين زخم جانكاه را اساسي درمان نمي كنيد. كشورهاي ديگر كه مشكل تغريبا مشابه داشته اند چه كرده اند؟

بالاخره كي قرار است ما از تجربيات موفق ساير كشور ها در  تدوين لايحه بودجه بهره گيري كنيم و كي مجلسي در ايران مستقر مي شود كه به علم سخت و پيچيده بودچه ريزي و نظارت بر اجراي قانون بودجه مسلط باشد مجلس جاي كارآموزي نيست خسارت مجلسي كه به محل كارآموزي تبديل شود غير قابل محاسبه است. اصل وظيفه نمايندگان مجلس تدوين قانون و نظارت بر اجراي قانون است و  واي به روزي كه اين اصل اساسي كار فرعي نمايندگان شود و به اندازه امور فرعي روي اين وظيفه اصلي و محوري وقت و انرژي بگذارند