پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : عمر‌ چاه‌هاي نفت ايران از نيمه گذشت/«نفت» تشنه «گاز»
دوشنبه، 15 مهر 1398 - 14:48 کد خبر:45017
پيام نفت:

عمر‌ چاه‌هاي نفت ايران از نيمه گذشت/«نفت» تشنه «گاز» اينجاست