پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : محاسبه قيمت تمام شده توليد نفت شيل
سه شنبه، 9 مهر 1398 - 14:42 کد خبر:45014
بر اساس اين گزارش قيمت تمام شده نفت شيل حدود 50 دلار است لذا تنها زماني توليد نفت شيل غير اقتصادي مي شود كه طي چندين سال پي در پي قيمت نفت متعارف به زير 50 دلار برسد و زماني اين سرمايه گذاري ها در ميادين شيل از حاشيه سود بالايي برخوردار خواهد شد كه قيمت نفت به بالاي 65 دلار برسد

پيام نفت:
 

گزارش جالب توجه قيمت تمام شده نفت شيل را اينجا مشاهده نمائيد

 

بر اساس اين گزارش قيمت تمام شده نفت شيل حدود 50 دلار است لذا تنها زماني توليد نفت شيل غير اقتصادي مي شود كه طي چندين سال پي در پي قيمت نفت متعارف به زير 50 دلار برسد و زماني اين سرمايه گذاري ها در ميادين شيل  از حاشيه سود بالايي برخوردار خواهد شد كه قيمت نفت به بالاي 65 دلار برسد