پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : توليد اسيد استيك در متانول فن آوران
چهارشنبه، 10 مهر 1398 - 13:57 کد خبر:44952
پيام نفت:
واحد اسيد استيك شركت پتروشيمي فن آوران به منظور توليد ساليانه ۱۵۰ هزار تن اسيد استيك با خوراك ساليانه، ۸۲ هزار تن متانول و ۸۲ هزار تن گاز منوكسيد كربن از واحد هاي متانول و مونوكسيد كربن شركت پتروشيمي فن آوران طراحي و اجرا شده است. اسيد استيك از واكنش بين متانول و گاز منوكسيدكربن در رآكتور حاوي كاتاليست كمپلكس روديم و متيل يدايد به عنوان تسريع كننده در دماي ۱۸۷ درجه سانتيگراد و فشار ۲۸ بار به دست مي آيد.  هزينه كل طرح شامل خريد ليسانس، مهندسي اصولي، مهندسي تفضيلي، تأمين تجهيزات و ارائه خدمات فني به صورت ارزي، مبلغ ۶۸ ميليون دلار و ريالي، ۷۰ ميليارد ريال مي باشد. مقدار سرمايه گذاري كل طرح ۶۱۴ ميليارد ريال پيش بيني شده است. تكنولوژي طرح از شركت كميتكنولوژي اوكراين خريداري شده و شركت ايراني اويك و LG كره، طراحي و تأمين تجهيزات را به عهده داشته اند. عمليات ساختمان و نصب توسط شركت تهران جنوب انجام گرفته است. پس از پايان عمليات اجرايي، واحد اسيد استيك در آذر ماه سال ۱۳۸۵ به مرحله توليد آزمايشي رسيد.