پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ضرورت گازسوز كردن خودروها
پنجشنبه، 16 اسفند 1397 - 13:24 کد خبر:44587
پيام نفت:

مباحث مربوط به انرژي امروزه يكي از اساسي ترين موضوع ها در سراسر جهان است. به طور كلي ادامه يافتن جريان چرخه اقتصادي به فعاليت هاي توليدي وابسته است و هر كارخانه يا دستگاهي براي توليد به انواع مختلف سوخت نياز دارد، بنابراين مسئله تأمين سوخت مورد نياز بخش هاي اقتصادي و توليدي برابر با مصرف انرژي است. به همين دليل توجه به مسئله انرژي و مصرف بهينه و پايدار نگه داشتن آن يكي از دغدغه هاي اصلي جامعه امروزي محسوب مي شود.


امروزه كشورها به دنبال ايجاد روش هايي هستند تا به وسيله آن بتوانند از كمترين ميزان انرژي، بيشترين استفاده را ببرند و يا انرژي هاي گرانبهايي مانند نفت و گاز را كه تجديد ناپذير هستند، با برنامه ريزي و سياست گذاري هاي خاص و پيش بيني شده مصرف كنند، تا به رشد و شكوفايي اقتصادي برسند، ضمن اين كه نگاهشان به منابع انرژي، نگاهي بهره ورانه نباشد و در هنگام استفاده از منابع به حفظ و نگهداري از آنها نيز توجه كنند و اين به معناي رسيدن به مفهوم توسعه پايدار و دنبال كردن سياست هاي مربوط به آن است. روند مصرف انرژي در كشور ما نيز رقم بسيار بالايي را نشان مي دهد كه سبب شده است نرخ مصرف، بالاتر از نرخ رشد اقتصادي باشد. البته درست است كه ايران منابع بسيار غني انرژي دارد، اما رشد شدت مصرف انرژي در قياس با ديگر كشورها از نامساعد بودن شيوه توليد و عقب مانده بودن فناوري ها و روش هاي توليد و تجهيزات و در نتيجه هدررفتن انرژي در كشور حكايت مي كند. البته روند مصرف انرژي شايد درآغاز چندان قابل توجه و مهم جلوه نكند، اما وقتي اين ميزان در كنار برآورد نرخ رشد جمعيت در سال هاي آتي در نظر گرفته شود، درمي يابيم كه چه نتايج نامطلوبي براي نسل هاي آينده در پيش خواهد بود، بنابراين اگر معتقد به حق استفاده از منابع طبيعي براي نسل هاي آينده نيز هستيم، بايد بكوشيم تا با بررسي اين مسئله و يافتن علل ايجاد آن و تلاش براي بهبود بخشيدن و برطرف كردن آنها و بهينه مصرف كردن منابع انرژي، هم رشد اقتصادي و به دنبال آن رفاه اجتماعي براي مردم ايجاد كنيم و هم به آيندگان امكان استفاده از حق طبيعي شان را بدهيم. به طور كلي انرژي در بخش هاي مختلف و به شيوه هاي گوناگوني در كشور ما به هدر مي رود، اما شايد يكي از اصلي ترين و عمده ترين بخش هايي كه انرژي بسياري مصرف مي كنند، سيستم ناوگان حمل و نقل باشد.ناوگان حمل ونقل كشور، به دلايل گوناگوني از جمله فرسوده بودن و عمر بالاي آن و روش مصرف نياز اساسي به چاره انديشي و بازبيني دارد. همان طور كه گفته شد، فرسودگي خودروهاي كشور، يكي از دلايل اصلي مصرف بسيار بالاي بنزين و گازوييل است. مصرف بنزين و گازوييل كه از فرآورده هاي نفت هستند، به دليل سهمي كه در آلودگي هوا دارند و آلاينده هايي كه وارد هوا مي كنند، بسيار خطرناك هستند و به علاوه، مصرف اين سوخت هاي فسيلي، كشور ما را با مشكلات اقتصادي روبه رو كرده است. براي مثال، اختصاص يارانه هاي كلان به بنزين و گازوييل هم سبب مصرف بي رويه آنها شده است و هم هزينه هاي هنگفتي به دولت تحميل مي كند و جدا از آن مشكل تأمين بنزين براي مصرف نيز وجود دارد، زيرا پالايشگاه هاي كشور ظرفيت محدودي براي توليد دارند. اما خودروهاي فرسوده به دليل ساختار فني بسيار قديمي، مصرف بسيار بالاتري دارند كه به دليل مشكلات در تنظيم موتورقديمي و ناكارآمد بودنشان، مقدار بيشتري بنزين مصرفي را هدر مي دهند. با وجود تمام اين مشكلات، متأسفانه بحث خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل ونقل كشور، نيمه كاره رها شد و با اين كه در چند مرحله اجرا شد، ادامه نيافت و خودروهاي دريافت شده نيزدر انبارها باقي ماند و جز ايجاد آلودگي مضاعف براي محيط زيست، سود ديگري نداشت و اين خودروها كه سال هاي بسياري از عمر استانداردشان گذشته است، همچنان درحال تردد هستند. گفتني است مصرف روزانه بنزين در كشور، در چند روز گذشته از 76 ميليون بشكه نيز فراتر رفت. ظرفيت توليد بنزين در داخل، حدود 16 ميليون ليتر كمتر از ميزان بنزين موردنياز كشور است و در نتيجه كشور ما با داشتن منابع عمده نفتي، يكي از واردكنندگان بنزين است. يكي از راهكارهاي حل اين مشكلات، جانشين كردن ساير سوخت ها است. درحال حاضر با توجه به وضعيت كشور ما، بهترين سوخت جانشين، گاز طبيعي است، زيرا ايران دومين دارنده بزرگ گاز طبيعي است ومنابع بسيار بالايي دارد. همچنين به دليل كارآيي بالا و هزينه پايين، آن بهترين جانشين براي سوخت هايي مانند بنزين و گازوييل است. ضمن اين كه نگراني از امنيت استفاده از اين ماده نيز كمتر است. به اين دلايل مصرف گازطبيعي در دنيا، به عنوان سوخت قرن حاضر در حال افزايش است. استفاده از گاز طبيعي، فوايد فراواني خواهد داشت؛ از جمله كاهش ويا توقف آلودگي هوا، كاهش هزينه هاي اقتصادي و مصرف فرآورده هاي نفتي مانند بنزين و گازوييل. اين دو نوع سوخت از حامل هاي مهم انرژي در بخش حمل ونقل هستند و در واقع اين بخش، بيشترين مصرف را از اين سوخت ها داشته است. به طور ميانگين، ميزان مصرف بنزين هرخودروي سواري در كشور روزانه 75/10 ليتر به ازاي صد كيلومتر مسافت است كه به مراتب از استانداردهاي بين المللي بالاتر است. بنابراين با توجه به مشكلات موجود در ناوگان فرسوده حمل ونقل كشور، استفاده از گاز طبيعي در بخش حمل ونقل برابر با كاهش فرآورده هاي نفتي و در نتيجه كاهش واردات است و در صورتي كه اين صرفه جويي به صادرات فرآورده هاي نفتي كشور منجرشود، درآمد ارزي نيز افزايش مي يابد. از سوي ديگر، يارانه حامل هاي انرژي در كشور بسيار بالا است و بخش حمل ونقل بيشترين مقدار را دارد و بنزين و گازوييل به ترتيب با 5/52 و 7/44 درصد، بالاترين ميزان يارانه را به خود اختصاص داده اند. با توجه به اين كه به كارگيري روش هايي مانند افزايش قيمت بنزين، تأثير چنداني در كاهش مصرف آن نخواهد داشت و اين مسئله در كشور ما تجربه شد، بهترين راه جانشين كردن گاز طبيعي است و با انجام اين كار، يارانه هاي تخصيص يافته اين بخش كاهش مي يابد. فوايد اقتصادي آن نيز، در دسترس بودن ذخاير عظيم گاز طبيعي، قطع وابستگي واردات بنزين وكاهش هزينه هاي برداشت و پالايش، اشتغال زايي و رونق دادن به گسترش اين صنعت وساخت تجهيزات مختلف آن خواهد بود. به طور كلي گازسوز كردن خودروها و تغيير سوخت مورد استفاده ناوگان حمل ونقل كار بسيار وسيعي است كه تنها با هماهنگي سازمان هاي مربوط ميسر خواهد شد و بايد با دقت درباره سياست هاي حمل ونقل، تصميم گيري شود و اگر اين هماهنگي و دقت وجود نداشته باشد، تمام طرح ها و برنامه ها به شكست خواهد انجاميد.