پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مصارف عمده متانول در جهان
شنبه، 26 آبان 1397 - 04:55 کد خبر:44466
پيام نفت:

شكل هاي زير سهم مصارف مختلف متانول را در سال 2012 و پيش بيني آنرا در سال 2017 نمايش مي دهد.

 

 

 

 

مصارف عمده متانول

 


  

پيش بيني مصارف عمده متانول در سال 2017